Warunki Korzystania

1. Postanowienia Wstępne
Wchodząc lub używając strony , powiązanych aplikacji, powiadomień email, API, lub jakiegokolwiek innej udostępnianej przez nas usługi, zwanej w dalszej części tych warunków korzystania "Usługami", potwierdzasz, iż rozumiesz i akceptujesz niniejsze warunki korzystania ("Warunki").

Niniejsze Warunki stanowią prawnie wiążącą umowę pomiędzy Tobą a Operatorem określającą użytkowanie Usług. Prosimy o dokładne zapoznanie się z jej zapisami. Jeżeli nie zgadzasz się na zawarcie tej umowy nie możesz korzystać z naszych Usług.

2. Akceptacja Warunków
Nie możesz korzystać z Usług i nie możesz zaakceptować Warunków jeżeli ze względu na swój wiek nie posiadasz pełnej zdolności do czynności prawnych, a także gdy Twoje prawo do czynności prawnych lub prawo do korzystania z Usług zostało ograniczone na podstawie przepisów adekwatnego prawa mającego w Twoim przypadku zastosowanie.

3. Zmiany Warunków
Nasze Warunki oraz Polityka Prywatności mogą od czasu do czasu ulec zmianie. W takim przypadku poinformujemy Cię o tym z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym, zanim nowe Warunki ("Nowe Warunki") zaczną obowiązywać, chyba że zmiany związane są ze sprawami administracyjnymi lub prawnymi. Wyrażasz zgodę by zostać poinformowanym o Nowych Warunkach poprzez zamieszczenie ich na naszych Usługach, a także akceptujesz to, że korzystanie przez Ciebie z Usług po dacie rozpoczęcia obowiązywania Nowych Warunków (lub inne zachowanie, które na to będzie wskazywało) oznacza Twoją zgodę na Nowe Warunki.

4. Specjalne Warunki
Od czasu do czasu możemy oferować specjalne aplikacje, produkty, lub usługi, które będą posiadały własne warunki użytkowania ("Specjalne Warunki") będące uzupełnieniem tych Warunków. W takim przypadku, w wypadku zaistnienia konfliktu pomiędzy Warunkami a Specjalnymi Warunkami, te ostatnie będą stosowane, jednakże tylko w zakresie istnienia takiego konfliktu.

5. Nasze Usługi
Udostępniamy Ci platformę, która umożliwia zamieszczanie, edycję, wyświetlanie, przeglądanie , wyszukiwanie ogłoszeń, reklam i innej zawartości online. Pomimo, że użytkownicy mogą używać oferowanych przez nas Usług do komunikacji i przeprowadzania transakcji, to my nie uczestniczymy i nie jesteśmy stroną żadnej transakcji pomiędzy użytkownikami. Rozumiesz i zgadzasz się, że używasz Usług i/lub uczestniczysz w tych transakcjach na własne ryzyko. Podstawowe usługi oferowane przez nas są bezpłatne, jednakże dodatkowo możemy oferować płatne produkty lub usługi.

6. Konta Użytkowników
W celu uzyskania dostępu do pewnych funkcji Usług może być konieczne założenie przez Ciebie konta. W przypadku utworzenia takiego konta, musisz podać prawdziwe i kompletne informacje oraz użyć adresu email, który należy do Ciebie.

Jesteś odpowiedzialny za aktywność na swoim koncie i zgadzasz się, że nie sprzedasz, przetransferujesz, udzielisz licencji, będziesz współdzielił, ani nie przekażesz konta, ani praw do konta, innej osobie ani podmiotowi. Jesteś odpowiedzialny za bezpieczne przechowywanie hasła i danych swojego konta.

Prosimy niezwłocznie poinformowanie nas w przypadku gdyby doszło do jakiegokolwiek nieautoryzowanego dostępu do Twojego konta, użycia hasła lub złamania procedur bezpieczeństwa. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty ani zniszczenia poniesione w wyniku użycia Twojego konta lub hasła przez inną osobę lub podmiot, zarówno za jak i bez Twojej wiedzy.

Rozumiesz i zgadzasz się, że tworzenie wielu kont przez jednego użytkownika, jak i tworzenie kont przez jednego użytkownika dla innych osób lub podmiotów, bez naszej uprzedniej zgody, jest niedozwolone.

Nie możesz tworzyć kont za pomocą nieautoryzowanych sposobów, włączając w to użycie zautomatyzowanego urządzenia, skryptu, bota, spidera, crawlera czy też scrapera.

Rozumiesz, że Twoje konto może zostać zamknięte w dowolnym momencie, w szczególności w przypadku złamania lub zamiaru złamania tych Warunków.

7. Treści Użytkownika
Usługi, które udostępniamy, zawierają treści od nas, Ciebie i innych użytkowników. Do tych treści ("Treści") zalicza się tekst, oprogramowanie, pliki, skrypty, grafiki, obrazy, zdjęcia, dźwięki, muzyka, video, treści audiowizualne, materiały interaktywne i inne materiały, dostępne na lub za pośrednictwem Usług. Prosimy wziąć pod uwagę, że za pośrednictwem Usług mogą być dostępne Treści, powszechnie uznane za materiały dostępne wyłącznie dla osób pełnoletnich i dostęp do tych Treści mogą mieć jedynie osoby pełnoletnie.

8. Twoja Licencja na Korzystanie z Usług
Udzielamy Ci ograniczonej, niewyłącznej, nie zbywalnej, licencji na cały świat, pozwalającej na dostęp do oraz użytkowanie Usług do celów osobistych. Licencja ta ma charakter personalny i nie można jej przekazać ani zbyć na rzecz innej osoby lub podmiotu. Licencja ta umożliwia Ci jedynie użytkowanie i dostęp do Usług w sposób określony przez te Warunki.

9. Prawa
Nie przekazujesz nam praw własności do żadnych Treści, które umieścisz na lub za pośrednictwem Usług. W zamian udzielasz nam jedynie niewyłącznej, zbywalnej, nieodpłatnej licencji na cały świat do użytkowania, kopiowania, odtwarzania, przetwarzania, adaptacji, modyfikacji, publikowania, transmitowania, wyświetlania i dystrybucji jakichkolwiek Treści, które zamieściłeś na lub za pomocą Usług.

Zgadzasz się, z tym że Usługi mogą być wspierane za pomocą przychodów, które pochodzą z reklam oraz z tym, że możemy wyświetlać reklamy i inne materiały promocyjne na, w pobliżu, w połączeniu z Twoimi Treściami lub na Usługach.

Jesteś odpowiedzialny za Treści, które zamieszczasz, a także odpowiadasz za konsekwencje ich zamieszczania, dotyczy to także użycia tych Treści przez inne osoby.

Zamieszczając Treści na lub poprzez Usługi, oświadczasz, że jesteś właścicielem tych Treści lub masz prawo do udzielenia nam praw i licencji określonych w tych Warunkach. Dodatkowo potwierdzasz, że poprzez zamieszczenie Treści nie złamiesz ani naruszysz praw osób trzecich i zgadzasz się pokryć wszelkie opłaty i koszta wynikłe z zamieszczenia tychże Treści.

10. Ograniczenia Dotyczące Treści i Użytkowania Usług
Wyłącznie Ty jesteś odpowiedzialny za zachowanie jak i Treści, które zamieszczasz lub wyświetlasz na lub poprzez nasze Usługi, a także za wszelkie konsekwencje, które mogą wyniknąć z tego faktu. Ogłoszenia mogą zostać zamieszczone tylko we właściwej kategorii i zabronione jest zamieszczanie duplikatów lub prawie identycznych ogłoszeń oraz innych Treści.

Nie wolno zamieszczać na lub poprzez Usługi Treści:
 • łamiących lub naruszających prawo,
 • nękających, zastraszających, prześladujących inne osoby,
 • zawierających dane osobowe lub identyfikujących inną osobę,
 • dyskryminujących, pełnych nienawiści, niezgodnych z prawem, fałszywych, zawierających pornografie, obscenicznych, obraźliwych, agresywnych, epatujących przemocą lub w inny sposób budzących wątpliwości,
 • oferujących podrobione produkty lub naruszających prawa autorskie, znaki firmowe, lub inne prawa osób trzecich,
 • powszechnie uznawanych za spam, dystrybuujących tzw. listy łańcuszkowe lub piramidy finansowe,
 • promujących schematy i programy wynagradzania użytkowników za klikanie w reklamy, wyszukiwanie, przeglądanie stron lub czytanie emaili.
Wyrażasz zgodę na to, że w przypadku stwierdzenia przez nas złamania tych Warunków, ich naruszenia lub jeżeli podejrzewamy, że było to Twoją intencją, możemy zmienić kategorię, skasować lub zablokować Twoje ogłoszenie, Treści lub część Treści.

Możesz używać Usług tylko w sposób zgodny z prawem oraz tymi Warunkami.

Zabronione są następujące działania:
 • skanowanie, sprawdzanie czy testowanie naszych systemów czy sieci, lub systemów zabezpieczeń czy metod uwierzytelniania,
 • manipulowanie lub uzyskiwanie dostępu do niepublicznych części naszych Usług, naszych systemów komputerowych lub systemów naszych dostawców usług,
 • fałszowanie pakietów TCP/IP i innych części pakietów zarówno podczas dodawania Treści jak i w emailach, a także używanie Usług w taki sposób by zmylić, zmienić, lub zafałszować informacje dotyczące źródła,
 • łączenie się z Usługami (ani też wszelkie próby) w inny sposób niż poprzez dostępne, opublikowane przez nas interfejsy (i tylko w zakresie określonym przez te Warunki), chyba, że uprzednio udzieliliśmy pisemnej zgody na takie czynności (indeksowanie Usług przez roboty indeksujące jest dozwolone jedynie w zakresie określonym w pliku robots.txt, jednakże kopiowanie Treści bez uzyskania naszej wcześniejszej pisemnej zgody jest zabronione),
 • zakłócanie lub próby zakłócania dostępu do Usług, serwerów, sieci włączając w to takie działania jak flooding, przeciążanie, spamowanie, wysyłanie wirusów komputerowych, bombardowanie poczty elektronicznej, czy tworzenie skryptów do tworzenia Treści w taki sposób, że koliduje to, zakłóca, lub nadmiernie obciąża nasze Usługi,
 • próby rozszyfrowania, dekompilacji, dokonywania inżynierii wstecznej oprogramowania i kodu używanego do zapewniania Usług,
 • podszywanie się pod inną osobę lub podmiot,
 • kopiowanie, wyświetlanie, zbieranie, reprodukcja, lub wykorzystywanie w inny sposób jakichkolwiek Treści (w całości lub części) zamieszczonych przez lub dostępnych za pośrednictwem naszych Usług bez uzyskania naszej uprzedniej pisemnej zgody (dotyczy to także Treści zamieszczonych przez Ciebie),
 • wysyłanie niezamawianej reklamy w żadnej formie,
 • obchodzenie blokad dostępu do Usług,
 • zbieranie informacji o innych użytkownikach bez ich wiedzy i uprzedniej pisemnej zgody (dotyczy to także zbierania adresów email i numerów telefonów).
Wyrażasz zgodę na otrzymywanie od nas, za pomocą Usług, emaila lub telefonu, powiadomień, informacji oraz wiadomości marketingowych, a także zgadzasz się na kontakt odnośnie usług i produktów, które my oraz nasi partnerzy mogą oferować.

11. Wiek
Nasze Usługi skierowane są do osób pełnoletnich. Zgodnie z naszą polityką wewnętrzną nie udostępniamy naszych Usług dla osób poniżej 18 roku życia. Potwierdzasz, że masz powyżej 18 lat i możesz w sposób zgodny z prawem zaakceptować te Warunki.

12. Usługi Płatne
Większość naszych usług i produktów jest bezpłatna, jednakże niektóre z naszych dodatkowych usług lub produktów, możemy oferować odpłatnie ("Płatne Usługi"). Jeżeli jakaś usługa lub produkt jest oferowany odpłatnie to zostaniesz o tym poinformowany na odpowiedniej stronie przed dokonaniem zakupu. Podczas dokonywania opłat za Płatne Usługi może być wymagana akceptacja warunków firmy obsługującej płatności, waruków produktu lub platformy sprzedażowej. Jesteś odpowiedzialny za dokonanie płatności za usługi wraz ze stosownymi podatkami. Poinformujemy Cię o wszelkich zmianach cen Płatnych Usług poprzez zamieszczenie ich na stronach Usług lub poprzez nasze Usługi.

W przypadku złamania lub naruszenia tych Warunków lub zaistnienia uzasadnionego podejrzenia, iż Twoją intencją było ich złamanie lub naruszenie, to w takim przypadku zastrzegamy sobie prawo do wycofania, usunięcia lub blokady Płatnej Usługi, którą zamówiłeś lub opłaciłeś. Akceptujesz to, iż w takich przypadkach, a także w przypadku zamknięcia konta, nie przysługuje Ci zwrot płatności. Akceptujesz to że możemy anulowac, usunąć lub zablokowac Płatne Usługi, które zamówiłeś lub opłaciłeś, jeżeli podejrzewamy, że naruszone lub złamane zostały niniejsze Warunki lub jezeli podejrzewamy, iż taka była intencja. Akceptujesz to, iż w takich przypadkach, a także w przypadku zamknięcia konta, nie przysługuje Ci zwrot płatności.

Zastrzegamy sobie prawo do wstrzymania transakcji płatności za Płatne Usługi w przypadkach gdy zachodzi podejrzenie, że transakcja nie jest uczciwa, narusza Warunki, lub gdy wierzymy, iż poprzez takie działanie możemy zapobiec finansowej stracie.

Jeżeli nie będziemy mogli pobrać płatności metodą wskazaną przez Ciebie lub Twoje konto ma zaległości, możemy ściągnąć należności za pomocą innych mechanizmów lub metod uwzględnionych w tych Warunkach lub w prawie.

Rozumiesz i zgadzasz się z tym, iż ze względu na charakter Płatnych Usług, które oferujemy, nie jest możliwe wycofanie opłaconych usług i produktów, ani też zamówień, które zostały już przetworzone.

W przypadku zakupienia Płatnej Usługi, takiej jak na przykład pakiet umożliwiający dodanie kilku ogłoszeń ("Pakiet Ogłoszeń") i nie wykorzystania jej w okresie 12 miesięcy, zastrzegamy sobie prawo do anulowania takiej usługi bez zwrotu środków.

Rozumiesz oraz akceptujesz fakt, iż w celu zaoferowania Płatnych Usług, możemy polegać na obsłudze płatności przez podmioty trzecie ("Operatorów Płatności") i w takim przypadku nie odpowiadamy za problemy z płatnościami, które wynikły po stronie Operatora Płatności.

Oferujemy następujące Płatne Usługi:

a.) Pakiet Reklamowy Premium - pakiet ogłoszeń premium podświetlonych kolorem i wyświetlanym na początku listy ogłoszeń jak również w specjalnych boksach w celu zwiększenia widoczności.
Wielkość pakietów została określona w poniższej tabeli.

Nazwa Pakietu Limit
Premium X1 1 ogłoszenie
Premium S 3 ogłoszenie
Premium M 5 ogłoszenie
Premium L 15 ogłoszenie
Premium XL 50 ogłoszenie

b.) Pakiet Ogłoszeń Wyróżnionych - pakiet ogłoszeń z dodatkową funkcjonalnością oraz wyróżnionych specjalnym kolorem dla zwiekszenia widoczności.

Wartość każdego pakietu została określona w poniższej tabeli.

Nazwa Pakietu Limit
Wyróżnione X1 1 ogłoszenie
Wyróżnione S 3 ogłoszenia
Wyróżnione M 5 ogłoszeń
Wyróżnione L 15 ogłoszeń
Wyróżnione XL 50 ogłoszeń

c.) Reklama Display - reklama display poprzez bannery oraz inne formaty reklamowe utworzone z tekstu, grafiki oraz wideo.

Nazwa Rozmiar reklamy
Horizontal "Top" Ad 728px/90px lub 740px/100px lub 750px/100px
Vertical "Skyscapper" Ad 160px/600px
"Rectangle" Ad 300px/250px

Reklama display jest publikowana na stronie podczas kampani reklamowej zgodnie z ustawieniami użytkownika. Serwer reklamowy może dokonywać rotacji reklam oraz limitowania częstotliwości wyświetlania w celu zwiększenia efektowności oraz zapewniania polityki równego użytkowania.

Wszelkie reklamy przesłane przez użytkownika poprzez serwer reklamowy muszą być zgodne z techniczną specyfikacją, którą dostarczamy i nie moga emitować dźwięków chyba, że użytkownik wyrażnie na to zezwoli.

d.) Paczka Dostępu API - dostęp do API wydawcy.

API umożliwia użytkownikom na dostęp do platformy reklamowej oraz jej produktów poprzez REST API. W celu przesyłania zapytań poprzez API użytkownik musi zakupić jedną z poniższych paczek.

Nazwa Paczki Limit
Podstawowy Dostęp API Paczka 10 10 przesłanych zapytań
Podstawowy Dostęp API Paczka 100 100 przesłanych zapytań
Podstawowy Dostęp API Paczka 500 500 przesłanych zapytań
Podstawowy Dostęp API Paczka 1000 1000 przesłanych zapytań

Techniczna specyfikacja ogłoszeń Premium oraz Wyróżnionych oraz ceny pakietów, paczek, reklam display lub innych płatnych produktów zostały opublikowane na stronach wyboru produktu.

Pakiety ogłoszeń mogą być użyte do dodawania nowych ogłoszeń, jak również ich ponawiania oraz zamiany.

Możemy oferować dodatkowe promocyjne usługi jako część pakietów, paczek, lub reklam display. Informacja oraz warunki takiej oferty bedą opublikowane na stronach wyboru produktu.

Użytkownik może skorzystać z pakietów oraz innych Płatnych Usług zarówno w serwisie, w którym został zakupiony pakiet jak i serwisach partnerskich, w których posiada konto, chyba, że warunki zakupu konkretnego produktu stanowią inaczej.

Niektóre rodzaje zapytań API mogą nie wliczać się do limitu. W takim przypadku użytkownik zostanie poinformowany, iż takie zapytania są oferowane bezpłatnie. Techniczne szczegóły zapytań API oraz authentykacji zostały opisane w specyfkacji API.


13. Prawa Autorskie i Znaki Towarowe
Usługi zawierają Treści należące do nas lub Treści do których posiadamy odpowiednie licencje. Te Treści są chronione przez prawa autorskie, znaki towarowe, prawa własności intelektualnej, międzynarodowe konwencje oraz inne prawa mające w tym przypadku zastosowanie. W związku z tym, treści te nie mogą być rozpowszechniane, kopiowane, podrabiane ani używane, w całości lub w części, bez naszej uprzedniej pisemnej zgody. Zabronione jest także używanie nazw "" oraz "", ani innych podobnie brzmiących nazw, znaków towarowych, logotypów, ani też innych elementów tworzących naszą markę.

14. Wyłączenie Gwarancji
Usługi świadczone są w "aktualnej postaci" i ani my, ani firmy od nas zależne, ani też firmy działające na naszej licencji nie mogą udzielić gwarancji w stosunku do nich.

W szczególności Operator nie gwarantuje, że Usługi spełnią Twoje wymagania, ani też, że świadczone będą w sposób ciągły, terminowy, bezpieczny czy bezproblemowy. Operator nie gwarantuje, że jakiekolwiek informacje uzyskane przez Ciebie w następstwie użytkowania Usług będą wiarygodne i niezafałszowane, jak również, że defekty w działaniu lub funkcjonalności oprogramowania będącego częścią Usług zostaną usunięte.

Żaden z zapisów tych Warunków nie wpływa na Twoje ustawowe prawa jako konsumenta i nie możesz takich uprawnień w drodze umowy zmienić ani się ich zrzec.

15. Ograniczenie Odpowiedzialności
Żaden z zapisów tych Warunków nie ogranicza naszej odpowiedzialności za straty, która zgodnie z prawem nie może być wyłączona lub ograniczona przez prawo.

Nie przeglądamy Treści zamieszczonych przez użytkowników, ani nie jesteśmy zaangażowani w transakcje pomiędzy użytkownikami. Akceptujesz i zgadzasz się nie obarczać nas odpowiedzialnością za działania i Treści innych użytkowników. Nie gwarantujemy wiarygodności Treści zamieszczanych przez innych użytkowników, ani komunikacji pomiędzy użytkownikami, ani jakości, bezpieczeństwa oraz legalności ofert.

W żadnym wypadku Operator, jego pracownicy, dyrektorzy, reprezentanci nie są odpowiedzialni za bezpośrednie, pośrednie,przypadkowe, celowe straty czy uszczerbek będący wynikiem użytkowania Usług, włączając w to przypadki w których straty czy uszczerbek jest wynikiem niezdolności do użytkowania Usług, naszego zaniedbania, czy też przerwy, zawieszenia, modyfikacji, zmian lub zakończenia świadczenia Usług.

Ograniczenie odpowiedzialności jest skuteczne bez względu na to czy Operator został powiadomiony lub powinien wiedzieć, o możliwości wystąpienia takich strat czy uszczerbku, czy też nie.

Niektóre jurysdykcje nie pozwalają na ograniczenie odpowiedzialności i w takim przypadku nie będą one Ciebie dotyczyły. W przypadku orzeczenia przez sąd odpowiedniej jurysdykcji naszej odpowiedzialności, nasza odpowiedzialność względem Ciebie lub stron trzecich (bez względu czy w związku z kontraktem, czynem zabronionym, zaniedbaniem, ścisłym związku z czynem zabronionym, poprzez ustawę czy w inny sposób) jest ograniczona do wysokości większej wartości z dwóch wymienionych: jednego (1) euro lub opłat dokonanych na naszą rzecz prze Ciebie, jeżeli takie wystąpiły, w ciągu ostatnich trzydziestu (30) dni poprzedzających wydarzenie, które było powodem powstania takiej należności.

Informujemy, że Usługi mogą zawierać linki do stron internetowych (lub też innych źródeł) podmiotów trzecich. Akceptujesz fakt, że nie jesteśmy odpowiedzialni za dostępność, ani poprawność takich stron internetowych, ani źródeł. Linki do takich stron czy źródeł nie oznaczają naszego związku ani poparcia dla takich stron internetowych czy też źródeł, ani też poparcia dla produktów lub usług oferowanych przez te strony internetowe czy też źródła. Rozumiesz i akceptujesz własną odpowiedzialność za użycie takich stron internetowych i źródeł.

16. Rekompensata
Zgadzasz się zabezpieczyć i chronić Operatora (oraz jego pracowników, dyrektorów, reprezentantów, spółek zależnych, partnerów, następców, dostawców usług) przed jakimikolwiek roszczeniami finansowymi, na pokrycie wszelkich kosztów finansowych, w tym kosztów sądowych i procesowych oraz na zapłatę ewentualnego odszkodowania, w wypadku złamania lub naruszenia przez Ciebie tych Warunków, praw osób trzecich (włączając w to prawa autorskie, prawa do znaków towarowych, lub inne prawa własności intelektualnej), czy też w wyniku wystąpienia jakichkolwiek innych roszczeń odnośnie strat, które powstały na skutek dodanych przez Ciebie Treści .

17. Zgłaszanie Naruszenia Praw Autorskich lub Innych Praw Własności Intelektualnej
Respektujemy prawo własności intelektualnej innych osób a także oczekujemy tego samego od użytkowników naszych Usług. Zareagujemy na wszelkie zgłoszenia naruszenia praw autorskich, które są zgodne z prawem i zostaną prawidłowo do nas przekazane.

Pamiętaj, iż decydując się na wysłanie prośby o usunięcie treści poprzez przesłanie do nas zgłoszenia naruszenia praw autorskich, rozpoczynasz proces prawny.

Zgadzasz się pokryć wszelkie szkody i koszta w przypadku przesłania do nas zgłoszenia naruszenia praw autorskich, które jest nieprawdziwe, nieważne lub do którego nie posiadasz odpowiednich praw.

W związku z powyższym, przed dokonaniem takiego zgłoszenia sugerujemy kontakt z prawnikiem.

Udostępniamy narzędzia, które pomagają chronić prawa autorskie. Jeżeli chcesz zgłosić naruszenie praw autorskich, musisz przesłać do nas, za pomocą specjalnego formularza dostępnego jako część naszych Usług lub innej wskazanej przez nas metody (łącznie zwanymi "INCC"), następujące informacje i dokumenty:
 • Zidentyfikuj materiały, które zgłaszasz jako naruszające prawa autorskie, opisz dokładnie zawartość chronioną prawami autorskimi,
 • Zidentyfikuj i opisz dokładnie gdzie zlokalizowane są materiały,
 • Twoje zgłoszenie musi zawierać lokalizacje URL. Jednakże w przypadku ogłoszeń muszą one być zidentyfikowane za pomocą unikalnego ID, a zgłoszenie przesłane osobno dla każdego ogłoszenia(wraz z unikalnym ID ogłoszenia) za pomocą INCC, w przeciwnym razie nie będziemy w stanie zidentyfikować i usunąć Treści. W ten sam sposób należy postąpić zgłaszając Treści, które można zidentyfikować za pomocą unikalnego ID. Informacje o tym jak znaleźć ID ogłoszenia lub innych treści, które można zidentyfikować za pomocą unikalnego ID znajdziesz na stronach pomocy,
 • Załącz do zgłoszenia Twoje dane kontaktowe, tak byśmy w razie potrzeby mogli się z tobą skontaktować. Dane kontaktowe, które koniecznie należy załączyć to email, numer telefonu oraz adres korespondencyjny,
 • Przygotuj dokument, który zawiera następujące oświadczenia: "Potwierdzam w dobrej wierze, że w przypadku materiałów chronionych prawami autorskimi, które zostały opisane w tym zgłoszeniu jako naruszające prawa autorskie, nie została uzyskana zgoda właściciela praw autorskich ani jego pełnomocnika." oraz "Przysięgam pod groźbą odpowiedzialności karnej, że informacje zawarte w tym powiadomieniu są prawdziwe oraz że jestem właścicielem praw autorskich do materiałów lub posiadam pełnomocnictwo udzielone mi przez właściciela praw autorskich do materiałów, które zostały w tym przypadku naruszone. ", a także dodatkowo następujące zdania w wersji angielskiej: "I have a good faith belief that use of the copyrighted materials described above as allegedly infringing is not authorized by the copyright owner, its agent, or the law." oraz "I swear, under penalty of perjury, that the information in the notification is accurate and that I am the copyright owner or am authorized to act on behalf of the owner of an exclusive right that is allegedly infringed.". Kompletne zgłoszenie wymaga podpisu lub podpisu elektronicznego właściciela praw autorskich lub osoby mającej odpowiednie upoważnienie. Zgłoszenie i podpis musi zawierać Twoje pełne imie i nazwisko.
 • Do zgłoszenia należy dołączyć dokument potwierdzający Twoją tożsamość oraz dokument potwierdzający posiadanie praw autorskich do materiałów, do których prawa autorskie zostały w tym przypadku naruszone.
 • Wszystkie wymagane dokumenty muszą zostać przesłane za pomocą INCC.


18. Użytkowanie Międzynarodowe
Biorąc pod uwagę globalny charakter Internetu, zobowiązujesz się przestrzegać odpowiednich przepisów prawa, włączając w to przepisy prawa dotyczące transmisji danych wysyłanych z Malty lub kraju, w którym posiadamy, zarządzamy, wynajmujemy , nadzorujemy lub użytkujemy naszą infrastrukturę techniczną (jeżeli inny) lub kraju, w którym przebywasz (jeżeli inny) oraz przestrzegać odpowiednich przepisów prawa w zakresie akceptowalnych Treści, użytkowania i zachowania w Internecie.

19. Wypowiedzenie
Warunki będą obowiązywać do momentu ich wypowiedzenia przez Ciebie lub Operatora jednym ze sposobów opisanych poniżej.

Możesz wypowiedzieć Warunki w dowolnym momencie poprzez powiadomienie nas poprzez formularz kontaktowy, dezaktywacje konta oraz zaprzestanie korzystania z Usług. Jeżeli posiadasz konto, powiadomienie wysłane przez formularz kontaktowy musi zostać wysłane zanim dokonasz dezaktywacji konta. Akceptujesz to, że zastrzegamy sobie prawo do archiwizacji, przechowywania i przeważania Treści, które zostały przez Ciebie dodane do lub za pomocą Usług i zakończenie umowy nie skutkuje ograniczeniem tego prawa.

Zastrzegamy sobie prawo do zakończenia Warunków lub ograniczenia dostępu do całości lub części Usług w dowolnym momencie bez podania przyczyny, zarówno informując Cię z wyprzedzeniem o tym fakcie jak rownież nie.

W momencie zakończenia Warunków, wszystkie licencje i inne prawa, które od nas otrzymałeś przestają obowiązywać.

Wszystkie postanowienia tych Warunków, które ze względu na swój charakter powinny przetrwać zakończenie Warunków, włączając w to paragrafy 9, 13, 14, 15, 16, 20.

20. Warunki Ogólne
Niniejsze Warunki zostały sporządzone w oparciu o przepisy prawa Malty i są regulowane przez te przepisy bez względu na stosowanie czy ich konflikt z lokalnym prawem odpowiednim dla miejsca Twojej rezydencji.

Wszystkie roszczenia, postępowania prawne, czy spory powstałe w powiązaniu z Usługami będą rozstrzygane przed sądami w Malcie, chyba że postanowimy inaczej.

Jeżeli używasz Usług z innego kraju, jesteś odpowiedzialny za przestrzeganie wszystkich praw, które mają w Twoim przypadku zastosowanie.

Warunki zostały oryginalnie przygotowane w angielskiej wersji językowej, która jest wersją obowiązującą, a jakiekolwiek tłumaczenie tych Warunków na inny język zostało sporządzone jedynie dla Twojej wygody. W przypadku wystąpienia różnic pomiędzy angielską wersją Warunków a ich tłumaczeniem, angielska wersja będzie wersją obowiązująca.

Jeżeli którykolwiek zapis Warunków lub jego część zostanie z jakiegokolwiek powodu uznany przez sąd lub sąd kompetentnej jurysdykcji za nieważny, nielegalny lub nie mający zastosowania, pozostałe zapisy Warunków nadal będą wiążące.

O Nas (Legal Notice).

Usługi są własnością oraz są zarządzane i udostępniane przez ("Operator", "my", "nas", "nasz", "nasze" lub "nasza"), firmę mającą siedzibę w.

Zgadzasz się na otrzymywanie od nas komunikacji w formie elektronicznej i akceptujesz, że wszelkie warunki, umowy, powiadomienia oraz inne formy komunikacji, które otrzymasz od nas będą traktowane jako otrzymane w formie pisemnej.

W przypadku złamania Warunków, poprzez korzystanie z Usług w sposób nieautoryzowany, możesz nie otrzymać żadnych powiadomień. Zgadzasz się, że w takim przypadku wszelkie powiadomienia, które w przypadku korzystania z Usług w sposób autoryzowany byś otrzymał, będą uznane jako dostarczone.

Nasz brak realizacji lub wykonania, któregokolwiek postanowienia tych Warunków, nie oznacza rezygnacji z prawa do ich realizacji lub wykonania.

Żadna strona nie może przenieść Warunków na inną osobę lub podmiot, przy czym zastrzegamy sobie prawo do dokonania takiego przeniesienia na spółkę zależną, powiązaną lub spółkę holdingową, lub spółkę będącą spółką zależną tejże spółki holdingowej.

Aktualna wersja tych Warunków unieważniaja jakiekolwiek poprzednie wersje tychże Warunków.

Nie będzie żadnych innych beneficjentów tych Warunków, chyba że odpowiednie zapisy Warunków stanowią inaczej.

Polityka Prywatności

Respektujemy i chronimy prywatność naszych użytkowników i niniejsza Polityka Prywatności wyjaśnia jakie informacje są zbierane w momencie korzystania przez użytkowników z naszych "Usług", a także w jaki sposób informacje te są zbierane, użytkowane i współdzielone.

"Usługi" oznaczają każdą usługę, produkt, treść, technologię lub funkcjonalność, wszystkie powiązane strony internetowe, API oraz aplikacje, które Ci oferujemy.

Używając naszych Usług, zgadzasz się na zbieranie, przechowywanie, przetwarzanie, ujawnianie, użytkowanie i współdzielenie informacji niepersonalnych, jak również personalnych w ramach niniejszej Polityki Prywatności. Akceptujesz również to, iż wyłącznie Ty jesteś odpowiedzialny za personalne informacje, które współdzielisz poprzez nasze Usługi.

1. Jakie dane są przetwarzane?

Dane są zbierane wyłącznie w związku z korzystaniem przez Ciebie z naszych Usług. W tym w szczególności poprzez rejestrację konta użytkownika, dodanie treści, zadanie pytania, kontakt z serwisem.

Dane przekazywane bezpośrednio przez Ciebie

Do realizacji niektórych usług, w tym rejestracji w serwisie, czy też komunikacji z innymi użytkownikami, niezbędne może być podanie adresu email, imienia, numeru telefonu, pod warunkiem iż dane te nie stanowią ani nie zawierają danych osobowych.

W myśl odrębnych przepisów prawa konieczne może być przetwarzanie innych danych np. ze względów podatkowych, czy rachunkowych.

Ponadto użytkownik może podać dobrowolnie inne dane.

Dane, które gromadzimy automatycznie kiedy korzystasz z naszych Usług.

Podczas korzystania z naszych Usług, gromadzimy szczegóły techniczne takiej jak dane dotyczące logowania. Ponadto możemy gromadzić dane o urządzeniu, takie jak rodzaj i wersja przeglądarki, systemu operacyjnego czy inne identyfikatory.

Jeśli użytkownik wyrazi zgodę, w celu realizacji Usług, korzystamy z plików cookies, local storage czy innych podobnych technologii.

Zbieramy także informacje dotyczące Twojej aktywności podczas korzystania z naszych Usług, a wśród nich datę wizyty, Twoje interakcje z reklamami, a także informacje o stronach z których do nas trafiłeś.

Otrzymujemy Twoje dane od różnych osób trzecich takich jak inni użytkownicy naszych Usług (np. informacje dotyczące potencjalnych oszustw), dostawców usług analitycznych takich jak np. firma Google, a także ze źródeł publicznych.

2. Administrator danych

Głównym administratorem Twoich danych w zakresie świadczenia naszych Usług jest firma ("Operator", "my", "nas", "nasz", "nasze" lub "nasza"), mająca siedzibę w. (zwana dalej "Administrator", "my", "nas", "nasze").

Ponadto, w świetle obowiązującego prawa, administratorami Twoich danych w ramach poszczególnych Usług mogą być również inne podmioty, w tym spółki powiązane oraz nasi Zaufani Partnerzy, których listę znajdziesz w dalszej części.

Wyznaczyliśmy także przedstawiciela do zarządzania kwestiami związanymi z RODO we wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W celu kontaktu z przedstawicielem skorzystaj z formularza kontaktowego znajdującego się na stronie kontaktowej.

3. Cel przetwarzania danych

Najczęściej przetwarzamy Twoje dane w celu zawarcia lub wykonania umowy. Pamiętaj, iż korzystając z naszych usług zawierasz umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną. Dane będą wykorzystywane przez Administratora tylko wtedy, gdy jest to zgodnie z przepisami prawa.

a.) Administrator przetwarza dane użytkowników w celu zawarcia lub wykonania zawartej umowy, w szczególności w celu:
 • świadczenia i monitorowania Usług
 • dokonywania płatności za niektóre Usługi
 • kontaktu z Tobą odnośnie usług, które my lub nasi partnerzy oferują, obsługi zgłoszeń, przyjmowania sugestii, reklamacji oraz rozwiązywania problemów technicznych
 • poprawienia wygody korzystania z naszych Usług oraz ich ulepszania, monitorowania oraz spersonalizowania
 • rozwijania oraz testowania nowych produktów oraz usług
 • prowadzenia działań marketingowych, w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych Usług lub usług, bądź towarów osób trzecich, a także przesyłania powiadomień oraz innych wiadomości do użytkowników
 • dopasowywania reklam oraz treści zgodnie z zainteresowaniami oraz lokalizacją użytkownika
 • zapobiegania, wykrywania oraz badania aktywności, które mogą nie być zgodne z prawem lub prowadzić do złamania Warunków użytkowania

b.) Dane są też przetwarzane dla celów wynikających z odrębnych przepisów prawa w tym celów podatkowych i rachunkowych.

c.) Przetwarzamy, także dane w celu:
 • zapewnienia bezpieczeństwa oferowanych Usług
 • zapobieganiu nadużyciom, przeciwdziałaniu oszustwom i łamaniu Warunków Korzystania z Usług
 • archiwizacji danych

4. Twoje prawa

Każdy użytkownik ma prawo do:

a.) dostępu do swoich danych, w tym prawo do uzyskania kopii danych, które przetwarzamy.

b.) poprawiania i uzupełniania danych w przypadku stwierdzenia ich nieprawidłowości lub nieaktualności.

c.) ograniczenia przetwarzania Twoich danych, w następujących przypadkach

 • gdy osoba, której dane dotyczą, chce abyśmy sprawdzili prawidłowość danych
 • gdy nasze przetwarzanie jest niezgodne z prawem
 • gdy nie potrzebujemy już danych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń
 • gdy osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania, ale musimy zweryfikować czy w dalszym ciągu mamy nadrzędne i prawnie uzasadnione podstawy do kontynuowania przetwarzania takich danych

d.) usunięcia Twoich danych. Prawo to umożliwia żądanie usunięcia danych, jeżeli nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, jeśli skutecznie zrealizowałeś przysługujące prawo do sprzeciwu wobez przetwarzania, jeżeli zgodnie z prawem jesteśmy zobowiązani do usunięcia takich danych lub przetwarzamy dane niezgodnie z prawem.

W niektórych przypadkach jednakże, jesteśmy zobowiązani przetwarzać Twoje dane na podstawie obowiązujących przepisów i nie możemy zrealizować Twojego żądania.

e.) sprzeciwu wobec przetwarzania danych

W przypadku, gdy przetwarzanie dotyczy celów marketingu bezpośredniego lub jest realizowane na podstawie uzasadnionego interesu prawnego Administratora, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególna sytuację osoby. W niektórych przypadkach posiadamy prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które są nadrzędne wobec Twoich praw i wolności (np. przeciwdziałanie oszustwom lub konieczność zapewnienia bezpieczeństwa Usług). W takich przypadkach prawo do sprzeciwu nie łączy się z usunięciem Twoich danych.

f.) przenoszenia danych

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane jej dotyczące. Ma także prawo przesłać te dane innemu administratorowi.

g.) niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (w tym profilowaniu)

h.) wniesienia skargi

Osoba ma również prawo w dowolnym czasie wnieść skargę do właściwego organu nadzorczego.

Czas realizacji

Dokładamy starań, aby odpowiedzieć na wszystkie prawnie uzasadnione żądania w ciągu jednego miesiąca. Ze względu na ilość żądań lub stopień skomplikowania wniosku rozpoznanie, w pewnych przypadkach, może zająć nam dłużej niż miesiąc.

Realizacja praw jest, co do zasady, bezpłatna, jednakże możemy pobrać opłatę w rozsądnej wysokości, jeżeli Twoje żądanie jest nieuzasadnione lub nadmierne. W takich przypadkach możemy również odmówić spełnienia Twojego żądania.

Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.

5. Przekazywanie danych

Tak jak inne firmy, w celu zapewnienia jak najlepszej jakości usług, pewnych funkcjonalności mediów społecznościowych, przetwarzania płatności, dostarczania reklam i udostępniania użytkownikom innych funkcji, współpracujemy z partnerami oraz korzystamy z usług i produktów podmiotów trzecich. W rezultacie, w określonych sytuacjach, może zachodzić potrzeba współdzielenia z naszymi partnerami lub innymi podmiotami trzecimi niektórych informacji dotyczących Ciebie. Dodatkowo w pewnych sytuacjach możemy przekazać pewne dane uprawnionym organom Państwowym w rezultacie prowadzonego postępowania dotyczącego działań niezgodnych z prawem, naruszających prawo, Warunki Użytkowania lub działań na szkodę innych osób oraz podmiotów.

Do realizacji celów Twoje dane możemy udostępniać następującym kategoriom odbiorców:

a.) Zaufani Partnerzy

Zaufani Partnerzy to podmioty współpracujące z operatorem serwisu, w tym reklamodawcy, partnerzy świadczący usługi analityczne, twórcy aplikacji.

Z uwagi na brak bezpośredniej relacji z niektórymi Zaufanymi Partnerami, z przyczyn obiektywnych, nie jesteśmy w stanie podać tutaj ich nazw, jednakże jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej możesz zawsze skontaktować się z nami.

Nasi zaufani partnerzy to m.in.: Google, Facebook, Netsprint S.A.

b.) Spółki powiązane

Możemy także udostępniać dane spółkom powiązanym, w tym spółkom z siedzibą poza Europejskim Obszarem Gospodarczym ("EOG"), które pomagają nam świadczyć usługi związane z prowadzoną przez nas działalnością gospodarczą.

c.) Organy publiczne, organy nadzorcze i inne

Dane mogą zostać przekazane odpowiednim organom publicznym uprawnionym do ich pozyskania również na podstawie odrębnych przepisów (np. Policji, Prokuraturze).

d.) Informacje dostępne publicznie

Użytkownik, na własną odpowiedzialność poprzez nasze Usługi może udostępnić swoje dane innym użytkownikom np. w celu realizacji zamówienia.

6. Miejsce i okres przetwarzania danych

Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na odpowiednio zabezpieczonych serwerach.

Dane, które gromadzimy na Twój temat mogą być przechowywane i przetwarzane zarówno na terenie EOG, jak i poza nim. Każdy przypadek udostępnienia danych podmiotom zlokalizowanym poza obszarem EOG, odbywa się w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne lub jest przedmiotem umowy przekazania danych, która jasno określa obowiązki stron oraz zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne stosowane w celu zapewnienia bezpieczeństwa Twoich danych.

Przetwarzamy dane tak długo, jak jest to niezbędne do realizacji celów, do których zostały zebrane. Administrator zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych przez okres do 10 lat od zakończenia obowiązywania umowy. Jednakże w niektórych uzasadnionych przypadkach dane takie mogą być przechowywane przez dłuższy okres, dotyczy to szczególnie sytuacji, w których wymagane jest wypełnienie obowiązków prawnych, związane z uwarunkowaniami technicznymi lub spełnienie innych zobowiązań Administratora.

7. Kontakt w sprawach związanych z danymi

W celu uzyskania dodatkowych informacji lub realizacji swoich praw skontaktuj się z nami korzystając ze specjalnego formularza kontaktowego dostępnego na naszej stronie kontaktowej.

Aktualizacja Polityki Prywatności

Nasza Polityka Prywatności może od czasu do czasu ulegać zmianie. Wszelkie zmiany zostaną zamieszczone na tej stronie. W związku z tym, w zakresie Twoich obowiązków jest śledzenie wszelkich zmian i zapoznanie się z nimi. O zmianach poinformujemy Cię z odpowiednim wyprzedzeniem, chyba że są one wprowadzane z powodów prawnych lub administracyjnych. Prosimy pamiętać, iż ta Polityka Prywatności nie odnosi się do podmiotów trzecich, z którymi możemy współpracować, dlatego powinieneś zawsze zapoznać się z polityką prywatności tych podmiotów zanim rozpoczniesz korzystanie z ich usług.

Ciasteczka, pamięć lokalna oraz pixel tags.

Używamy ciasteczek oraz innych podobnych technologii takich jak, pamięć lokalna czy pixel tags w celu zapewnienia najlepszej jakości usług.

Ciasteczka to małe tekstowe pliki, które zapisywane są na Twoim komputerze poprzez strony internetowe które odwiedzasz. Są szeroko stosowane by zapewnić lub usprawnić działanie stron internetowych. Używamy ich między innymi do badania wydajności naszych Usług, w celu umożliwienia użytkownikom logowania do konta lub zapisywania preferencji użytkownika.

Pixel tags to małe porcje kodu, na stronie, aplikacji, lub w powiadomieniu email. Jak wiele innych firm, możemy ich używać do potwierdzenia czy użytkownik wszedł w interakcję z określonymi treściami oraz by poprawić i zmierzyć wydajność naszych Usług.

Pamięć lokalna to standardowa technologia, pozwalająca stronie lub aplikacji na zapisanie danych lokalnie na komputerze użytkownika i tak jak inne technologie pozwala nam na poprawienie Usług oraz sprawienie by działały szybciej i bardziej niezawodnie.

Usługi zapewniane przez podmioty trzecie.

W celu wzbogacenia Usług i funkcjonalności , zaimplementowaliśmy społecznościowe przyciski, pluginy, widżety, oprogramowanie typu analytics oraz skryptu od podmiotów trzecich takich jak Facebook, Twitter, Google. Usługi z taką funkcjonalnością mogą używać ciasteczek tych podmiotów (tzw. third-party cookies), nad którymi nie mamy kontroli. W związku z tym powinieneś zawsze sprawdzić odpowiednią usługę podmiotu trzeciego by dowiedzieć się więcej na temat tego jak działają te ciasteczka.

Wyłączenie obsługi.

Możesz zawsze wyłączyć obsługę ciasteczek w Twojej przeglądarce, włącznie z obsługą ciasteczek podmiotów trzecich, a także wyczyścić lokalną pamięć. Jednakże uwzględnij to, iż pewne funkcje naszych Usług, takie jak autentykacja czy pamiętanie Twoich preferencji mogą w takim przypadku nie działać prawidłowo.Wersja polska Warunków oraz Polityki Prywatności, jest jedynie tłumaczeniem oryginalnej wersji w języku angielskim dostępnej tutaj. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek różnic pomiędzy wersją angielską lub jakąkolwiek inną wersją językową, wersją obowiązującą będzie wersja w języku angielskim.

Jeżeli masz jakieś pytania na temat Warunków lub Polityki Prywatności, możesz przesłać do nas zapytanie poprzez formularz kontaktowy zamieszczony na stronie kontakt.


Czym jest Nadajemy.pl?
Nadajemy.pl umożliwia Ci stworzenie serwisu o dowolnej tematyce, a następnie jego rozwijanie wraz ze znajomymi, a także innymi użytkownikami o podobnych zainteresowaniach. Zobacz więcej...